Indfødsretsprøven af 2017

Indfødsretsprøven af 2017
3.84 (76.84%) 57 votes

Statsborgerskabsprøven den 7. juni 2017

Indfødsretsprøven den 30. november 2017

Indfødsretsprøven: den 30. november 2017 – Test dig selv

Vigtig information

Begyndende i juni 2016, skal de som søger dansk statsborgerskab bestå en ny prøve (indfødsretsprøve). Til forskel fra den prøve som var i kraft indtil december 2015 (statsborgerskabsprøve) vil den nye prøve også indeholde spørgsmål om dansk historie og kultur.

Indfødsretsprøven af 2015 er en multiple choice-test, der vil blive afholdt to gange årligt. Prøven vil bestå af i alt 40 spørgsmål, hvoraf 5 spørgsmål vedrører aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund.Lærematerialet til prøven vil danne grundlag for de øvrige 35 spørgsmål.

 


 

Regeringen indgik den 5. oktober 2015 en bred politisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om indfødsret. Det følger af aftalen, at det fremover skal være en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at ansøgeren dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ved bevis for at have bestået Indfødsretsprøven af 2015.

læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve

Formålet med lovforslaget er at tilvejebringe en bemyndigelse til at etablere Indfødsretsprøven af 2015 og til ved bekendtgørelse at fastsætte regler af mere administrativ karakter vedrørende prøvens etablering og afholdelse, herunder udpegning af prøveafholdere, prøvens gennemførelse, klageadgang mv.

Formålet med lovforslaget er endvidere, at Lov nr. 1456 af 17. december 2013 om statsborgerskabsprøve ophæves.

Der følger ikke af lovforslaget nogen nærmere regulering af indholdet af Indfødsretsprøven af 2015, som udarbejdes af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Det påtænkes, at prøvedeltageren ved aflæggelse af prøven skal dokumentere at have opnået kendskab til Danmark og danske samfundsforhold, herunder den danske politiske styreform, det danske velfærdssamfund og Danmarks forhold til omverdenen. Prøvedeltageren skal ligeledes dokumentere at have opnået kendskab til større væsentlige epoker samt konkrete begivenheder og personligheder i Danmarks historie, der har haft betydning for udviklingen af det danske samfund. Endvidere skal prøvedeltageren have opnået kendskab til centrale aspekter af dansk kultur og det sociale samfundsliv i Danmark og til aktuelle forhold og begivenheder i det danske samfund.

Det påtænkes endvidere, at prøven omfatter 40 skriftlige multiple-choice-spørgsmål, hvoraf de 35 formuleres inden for rammerne af et tilhørende læremateriale.

Til brug for prøvedeltagernes forberedelse til indfødsretsprøven udarbejdes et læremateriale, som stilles gratis til rådighed. Lærematerialet til Indfødsretsprøven af 2015 vil være en opdateret udgave af lærematerialet ’Danmark før og nu’, der blev anvendt som forberedelsesmateriale til den tidligere indfødsretsprøve.