Hovedelementer i regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale

Skærpelse af selvforsørgelseskravet

Regeringen foreslår, at en ansøger fremover ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 2 år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Ansøgeren må endvidere ikke i de seneste 5 år forud for lovforslagets fremsættelse have modtaget ydelser i en periode på sammenlagt mere end 4 måneder. Regeringen vil desuden indføre et krav om, at ansøgere ikke må have modtaget dagpenge (herunder sygedagpenge og barselsdagpenge) i den relevante selvforsørgelsesperiode.

Skærpelse af kriminalitetskravet

Regeringen ønsker, at visse strafferetlige sanktioner skal fremover medføre udelukkelse fra indfødsret. Det gælder blandt andet:

  • Vold begået mod børn
  • Seksualforbrydelser
  • Banderelaterede forbrydelser

Ny betingelse om underskrivning af grundloven

Regeringen vil indføre en ny betingelse, som betinger statsborgerskab af medvirken i en ceremoni, hvor ansøgeren skal skrive under på at ville overholde grundloven mv. Statsborgerskabet får først retsvirkning fra underskrivelsestidspunkt. Ceremonierne skal finde sted i kommunerne.

Oprettelse af særlig lægefaglig instans

Regeringen ønsker at styrke de lægefaglige diagnoser i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om naturalisation ved at oprette en enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed, som af Folketingets Indfødsretsudvalg kan anmodes om en ”second opinion”, hvis der i forbindelse med behandlingen af en indfødsretssag opstår tvivl om kvaliteten af en lægeerklæring.

Forelæggelsesadgang for visse ”bagatelagtige” færdselsbøder

Regeringen vil lempe karensniveauet for bødestraffe efter færdselsloven fra 3.000 kr. til 4.000 kr. samt udvide den eksisterende forelæggelsesadgang for bødesager i tilfælde, hvor ansøgeren er blevet straffet med en samlet færdselsbøde i niveauet 4.000 kr. til 7.000 kr. for flere overtrædelser af færdselsloven til samtidig pådømmelse, som dog ikke hver især har udløst en bøde på 4.000 kr. eller derover.

Adgang til dansk statsborgerskab for dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig

Regeringen ønsker at give dansksindede sydslesvigere bosiddende i Sydslesvig mulighed for under lempede betingelser at opnå dansk statsborgerskab.

 


Regeringen vil stille strengere krav til selvforsørgelse, når der søges om dansk statsborgerskab

(Visited 1.433 times, 1 visits today)