Krav om ny indfødsretsprøve

Oversigt over hovedpunkterne i den nye aftale om dansk indfødsret af 5. oktober 2015

Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Socialdemokraterne har den 5. oktober 2015 indgået en aftale om dansk indfødsret. Ved aftalen fastlægges de fremtidige generelle retningslinjer for udlændinge-, integrations- og boligministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse (naturalisation).

 

Ikrafttrædelse for den nye aftale af 5. oktober 2015

Aftalen træder i kraft den 15. oktober 2015, og gælder for behandlingen af alle ansøgninger om naturalisation uanset tidspunktet for ansøgningens indgivelse. Ansøgere, der fremover optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, skal således opfylde de krav, der er beskrevet i de nye retningslinjer.

Der laves dog samtidig en overgangsordning for to grupper af ansøgere, der ifølge overgangsbestemmelsen i aftalens § 33, stk. 2, skal behandles efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation. Disse to grupper er

  • Ansøgere, hvis ansøgning eller anmodning om genoptagelse der er modtaget i ministeriet inden den 15. august 2014.
  • Ansøgere, der har modtaget et optagelsesbrev uden forbehold for nye retningslinjer i forbindelse med folketingvalget den 18. juni 2015.

Krav om dokumentation for danskkundskaber

Aftalen indebærer, at ansøgere fremover skal bestå danskuddannelsernes Prøve i Dansk 3 eller en af de prøver, der er angivet i bilag 3.a. til aftalen. Ansøgere, der har været selvforsørgende i 8 ½ år inden for de seneste 9 år skal dog alene bestå danskuddannelsernes Prøve i Dansk 2 eller en af de prøver, der er angivet i bilag 3.b. til aftalen.

Krav om ny indfødsretsprøve

Ligeledes indebærer aftalen, at ansøgere fremover skal bestå en ny indfødsretsprøve (Indfødsretsprøven af 2015), der dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Den første Indfødsretsprøve af 2015 forventes at blive afholdt i juni 2016. Materiale til brug for forberedelse til prøven forventes at være tilgængeligt 3 måneder før prøveafholdelsen i juni 2016.

Ved aftalens ikrafttræden den 15. oktober 2015 accepteres følgende prøver, jf. aftalens § 33, stk. 5 og stk. 6:

For ansøgninger og anmodninger om genoptagelse indgivet indtil den 1. juli 2016:

  • Statsborgerskabsprøven aflagt ved prøveterminen juni 2014 til og med prøveterminen december 2015 eller Indfødsretsprøve.
  • Indfødsretsprøven aflagt ved prøveterminen maj 2007 til og med prøveterminen juni 2008.
  • Indfødsretsprøven (en særlig indfødsretsprøve) aflagt ved prøveterminen december 2008 til og med prøveterminen 2013.

For ansøgninger og anmodninger om genoptagelse indgivet efter den 1. juli 2016:

  • Indfødsretsprøven af 2015.
  • Indfødsretsprøven (en særlig indfødsretsprøve) aflagt ved prøveterminen december 2008 til og med prøveterminen december 2013.

Krav om selvforsørgelse

Aftalen indebærer endvidere, at kravet om selvforsørgelse skærpes. Fremover skal ansø- gere således have været selvforsørgende i 4½ år inden for de seneste 5 år forud for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Kriminalitet

Aftalen indebærer herudover en skærpelse af vandelskravet således, at karenstiderne øges med 50 pct. Dette indebærer, at ansøgere, der er dømt for karensudløsende kriminalitet, skal vente længere, før de får mulighed for at opnå dansk indfødsret.

Derudover indføres med aftalen en ny forelæggelsesadgang, som indebærer, at visse sager om naturalisation, hvor ansøgeren har fået en bøde, som medfører karens, vil blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der skal dispenseres fra karenskravene. Forelæggelse vil ske, hvis ansøgeren er blevet straffet med en bøde i niveauet fra 3.000 kr. til og med 10.000 kr. for overtrædelse af anden lovgivning end straffeloven, færdselsloven, lov om euforiserende stoffer og våbenloven.

Dispensation

Med henblik på at styrke de lægefaglige diagnoser i lægeerklæringerne, som indsendes af ansøgere med henblik på at opnå dispensation, vil der fremover blive stillet krav om, at ansøgere med psykiske lidelser, herunder PTSD, skal indhente en erklæring fra en speciallæge i psykiatri eller en anden person med lægefaglig baggrund baseret på en forudgående psykiatrisk udredning af ansøgeren.

Sydslesvigere

I forbindelse med den nye aftale er aftaleparterne blevet enige om, at mulighederne for at kunne give dansksindede sydslesvigere lettere adgang til erhvervelse af dansk indfødsret, skal undersøges nærmere.

(Visited 3.935 times, 1 visits today)